אבטחת המידע ושמירה על פרטיות לקוחותינו

NadNed מתחייבים לכבד את הפרטיות והסודיות של הלקוחות שלנו.

כחלק מתהליך הרכישה, הרשמה למועדון הלקוחות של החברה ומעצם הגלישה באתר, הלקוח יתבקש למסור מידע אישי שלו. NadNed נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה וכן מתחייבת לעשות שימוש במידע זה לצרכים פרטיים בלבד, לרבות (אך לא רק) לשם אספקת המוצרים ללקוחות, עדכונים דיוור פרסומות ומידע שיווקי של החברה במידה והלקוח אישר זאת, יצירת קשר עם המשתמשים ועוד.

בעצם הרישום לאתר, מסכים הלקוח להצטרפותו למועדון הלקוחות של NadNed וכי פרטיו האישיים ישמרו במאגרי החברה ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון.

אתר החברה הינו מאובטח באופן שבו פרטי כרטיסי האשראי המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים. הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשב ו/או בשרתים של החברה. יחד עם זאת יובהר כי אין לחברה אפשרות להבטיח חסינות מוחלטת במקרים קיצוניים של חדירה באופן בלתי חוקי לשרתי החברה ו/או חשיפת המידע האישי בידי אנשים שביצעו פעולות אשר אינם חוקיות. לכן, משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בהקשר האמור, לרבות שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.

NadNed שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את המידע האמור במידה ותידרש לעשות כן על פי חוק.

שיווק וניוזלטרים- במידה וניתן אישור של הלקוח (הרשמה למועדון לקוחות יחשב גם הוא כאישור), החברה תורשה להשתמש במידע שנמסר ולשלוח מפעם לפעם הודעות בדבר מבצעים, עדכונים, מוצרים חדשים וכדומה’.

סודיות

NadNed כאמור אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח בשום מאגר.

NadNed מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע האישי שנמסר לה מהלקוח אלא לצרכים של תפעול האתר, אספקה ומסירת ההזמנה על ידי חברת שילוח, העברת מידע ללקוחות.

בכפוף לאמור, החברה מתחייבת לשמור בסודיות על הפרטים האישיים שנמסרו לה, לעולם לא למכור, לסחור ולהעביר את האינפורמציה לצד ג’ שאינו מורשה.

צד ג’

ככלל, צד ג’ עימו מתקשרת החברה- ימסרו לו אך ורק הפרטים האישיים המינימליים הנדרשים של הלקוח על מנת לבצע את מסירת ההזמנה.

יחד עם זאת, חלק מצדדים שלישיים נותני שירותים כגון חברות אשראי

כשירות משפטית

כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר מעצם ביצוע הפעולה כי קרא ואישר את התקנון, הבין את תנאיו וכי הוא מסכים להוראותיו ותנאיו.

הלקוח מצהיר כי הוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות על פי דין. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל הכשרות (18), מוטלת עליו החובה ליידע את האופטרופוס בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע פעולות באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות והסודיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את המדיניות, להוסיף או לגרוע ממנו על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים חלה בכל עת על המשתמש בלבד.